Preguntes Freqüents

F.A.Q.

En aquest apartat anirem incloent preguntes que els nostres clients es fan de manera freqüent. La compra o venda d’un immoble, que la comunitat de veïns confiï la finca a un administrador, contractar una assegurança, etc., no són activitats que es facin diàriament. En conseqüència, és prudent demanar consell i buscar-ho en línia.

Busquem ser d’ajuda per a aquests clients, sabent que la nostra funció com a agència immobiliària no és guardar la informació si no compartir-la.

No tenim la comunitat constituïda. ¿L’administració s’ocupa d’això?

La comunitat de propietaris existeix legalment des del moment en què hi ha una escriptura de propietat horitzontal, encara que no es reuneixi formalment. Això vol dir que la responsabilitat de la comunitat existeix en cas de danys, de manera que la recomanació és formalitzar la constitució de la comunitat i reflectir en el llibre d’actes tots els esdeveniments i decisions que es prenen.

Si el meu apartament està a la planta baixa, he de pagar ascensor a la comunitat?

Totes les despeses de la comunitat han de ser pagats en funció de la quota, excepte que els estatuts estipulen una altra manera de participar en les despeses. En aquest cas, si l’ascensor és un element comú, tots els propietaris han de contribuir al seu manteniment, excepte que els estatuts determinin una altra cosa. I això perquè tots els propietaris tenen accés a aquest element comú, independentment que l’utilitzin o no. La quota ve regulada per l’art. 553-3 del Codi Civil català, en la seva Llei 5/2015, de 13 de maig.

Es pot assegurar un vehicle amb matrícula estrangera?

Actualment, a Espanya no es poden assegurar vehicles amb matrícula estrangera. Aconsellem als clients que decideixin fixar la seva residència a Espanya, que sol·licitin el canvi de matrícula en un termini màxim de 6 mesos per a poder beneficiar de l’exempció d’impostos. Si el canvi de matrícula no va lligat a la residència, per poder realitzar el canvi dels vehicles de més de 10 anys tampoc paguen l’impost de matriculació.

Per assegurar un vehicle matrícula espanyola, Axa accepta aplicar fins a un 40% del bonus estranger sempre que s’aportin els documents que ho acreditin (certificat de bonus, còpia de la pòlissa del país d’origen i justificant del pagament de la prima).

L’assegurança de llar és obligatori?

Legalment l’assegurança de llar no és obligatori però és aconsellable contractar-lo. Es podrien enumerar multitud de situacions en les quals la pòlissa d’assegurança és necessària. Per esmentar algun cas, si es produeix un sinistre a l’interior de l’habitatge. Les comunitats solen assegurar en general l’edifici (o un gran percentatge del mateix), però en cap cas el mobiliari de cada apartament. També, si es produeix un sinistre del qual és responsable el propietari de l’habitatge, aquest respondrà amb el seu patrimoni pels danys ocasionats a tercers.

Si la comunitat té morosos, s’encarrega l’administrador de les reclamacions judicials?

La comunitat ha d’emprendre un procediment monitori (que preveu la Llei de Propietat horitzontal), o bé un procediment ordinari, en funció de la quantia. El procediment es presenta davant el jutjat de 1a instància del lloc on se situï l’immoble. El president està apoderat, per llei, a presentar aquest procediment davant els tribunals, encara que el normal és que el presenti advocat i procurador. Si l’administrador és lletrat (com passa en el cas de Cervera & Cervera) i així és autoritzat per la comunitat, pot presentar així mateix el procediment, amb l’avantatge de conèixer als veïns i poder donar les millors explicacions davant l’assemblea.

Quant em costa la comunitat pel meu apartament?

Els rebuts a pagar a la comunitat depenen del pressupost que aprovi l’assemblea de la comunitat en cadascuna de les seves assemblees generals, en funció de les despeses històrics i la previsió de despeses de manteniment. Altres rebuts es poden generar si hi ha derrames extraordinàries o per obres urgents i no previstes (i que per la urgència no permetin la celebració d’assemblea extraordinària).

Quina participació en les despeses tenen els locals comercials en la comunitat?

Els locals comercials participen en la vida de la comunitat en funció dels respectius coeficients de comunitat. En general aquests coeficients són inferiors als dels habitatges, ja que solen estar exclosos de despeses d’escala, i tan sols participen en despeses generals de la comunitat.

Si tenim problemes de construcció de l’edifici, ¿l’administrador s’ocupa?

Si es presenten problemes amb l’edifici, cal tenir en compte si la construcció (data de final d’obra) és menor de 10 anys. En aquest cas, el constructor i la garantia decennal poden tenir la seva influència. En qualsevol cas, l’administrador és la persona situada en millor posició per conèixer les incidències i problemes de construcció de l’edifici i poder contactar amb els interlocutors necessaris i resoldre les incidències, havent de donar compte al president de la comunitat, així com a l’assemblea en la seva reunió anual.

Si es presenten casos de problemes de construcció, la nostra recomanació és comptar amb l’assessorament d’un arquitecte tècnic de la comunitat, que doni el seu punt de vista sobre l’origen de la incidència i com resoldre-la de la millor manera possible.

Vull comprar una propietat. Què he de fer?

La compra d’un habitatge és un procés que cal ser meditat curosament. D’una banda, hi ha els temes més racionals (documentació, valors reals de mercat, garanties que no m’enganyaran, etc.). De l’altra, els aspectes més subjectius: llevat que sigui com a inversió a curt termini, la propietat ha de “enamorar”.
Des de l’agència Cervera & Cervera, ens ocupem de la part primera: tenim especialistes amb molta experiència que li aconsellaran i ens assegurem un procés net i lliure d’enganys.
Vostè només s’ha de centrar en la segona part: quines són les seves necessitats i quines són les prioritats a l’hora de començar la cerca? Un habitatge és una inversió a llarg termini, per tant cal tenir en compte factors com la zona, el tipus d’habitatge, algunes característiques com el nombre d’habitacions, de banys, si té pàrquing, traster, en bon estat, a reformar … a l’hora de comprar un habitatge és molt important tenir clar de quin pressupost disposa, atès que la recerca es basa en això.
Tenim una cartera molt àmplia d’habitatges en diferents zones. Visitarem diversos habitatges fins a trobar el que més s’ajusti als seus criteris. Un cop trobat, l’agència Cervera & Cervera s’ocuparà de tots els tràmits i de gestionar tots els impostos.

Quins tràmits son necessaris per tal de vendre una propietat?

La venda d’una propietat no és una cosa que un faci cada dies. Per això, és important informar-se i assessorar-se. Un dels primers passos serà fixar el preu de l’habitatge. Per això, cal fer una taxació, que té en compte la situació del mercat, la zona en la qual l’habitatge s’ubica i les seves característiques.

Després, caldrà anunciar la venda de l’immoble. L’agència Cervera & Cervera disposa de diferents opcions, tant en línia com fora de línia (publicacions especialitzades, els aparadors de les oficines d’Empuriabrava i Roses, el clàssic cartell, etc.). A l’agència també ens encarreguem d’atendre els potencials compradors i mostrar-los l’habitatge.

Perquè l’operació no presenti sorpreses, demanem al venedor la documentació necessària. Molta d’aquesta documentació, en cas de no existir, la podem obtenir nosaltres:

Escriptura de compravenda o nota simple del Registre de la Propietat.
Últim rebut de l’IBI (impost de béns immobles).
Còpia de la documentació (DNI o NIE) del venedor.
Certificat d’eficiència energètica (si no el té, l’agència Cervera & Cervera s’ocuparà a través del seu arquitecte tècnic).
Cèdula d’habitabilitat (si no el té, l’agència Cervera & Cervera s’ocuparà a través del seu arquitecte tècnic).
Certificat d’estar al corrent de pagament a la comunitat de propietaris.
Certificat de deute pendent, si sobre l’habitatge pesa un crèdit hipotecari.

Un cop s’hagi trobat comprador, se signa davant notari un contracte de compravenda i l’escriptura pública. L’escriptura és necessària per inscriure l’habitatge en el Registre de la Propietat i que consti de forma oficial el canvi de titularitat. L’agència Cervera & Cervera s’ocupa de tots aquests tràmits i també s’ocupa de gestionar tots els impostos del venedor i del comprador.

Com m’asseguro que el venedor d’un immoble és fiable?

Aquesta és probablement la major desconfiança que es presenta quan un va a fer un desemborsament gran de diners: el tenir el dubte de si el venedor ens lliurarà el immoble en correcte estat, si la propietat està “neta” de deutes, etc.

Afortunadament, tenim unes quantes eines que ens permeten limitar i pràcticament eliminar el risc (no podrem mai eliminar el risc al 100%, però això ho manté en uns nivells més que tolerables i, el que és més important, salvaguarda els drets del comprador).

Si vostè utilitza els serveis professionals d’un expert en el sector, com ara l’agència Cervera & Cervera, aconseguirà tenir aquesta pau mental i concentrar-se en les altres decisions de compra. A l’agència, ens assegurarem que la propietat està registrada, sense càrregues ni gravàmens, que la documentació està en regla i que no tindrà cap inconvenient al moment d’inscriure la seva propietat en el Registre de la Propietat.